Bridge glass hanukiah

34X8 cm

catalog no’ 307237-1

Share