Havdalah set

20X25 cm

catalog no’ 500614-29T

Share