Havdalah set

22X22 cm

catalog no’ 300613-4

Share