Havdalah set

22X22 cm

catalog no’ 500613-7

Share